เงินกู้สามัญเพื่อการซื้อจักรยานยนต์

Home > บริการสมาชิก > บริการเงินให้กู้ > เงินกู้สามัญเพื่อการซื้อจักรยานยนต์

วงเงิน:

  • วงเงินกู้ 5 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท และไม่เกินราคารถ

อัตราดอกเบี้ย:

  • 4% ต่อปี

หลักประกันเงินกู้:

  • ต้องมีสมาชิกเป็นคู่ค้ำประกัน 1 คน หรือ ใช้หุ้นค้ำประกัน
  • สมุดทะเบียนรถตัวจริง

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด:

  • ไม่เกิน 60 งวด

เอกสารประกอบการกู้:

  • แบบฟอร์มเอกสารขอกู้เงินสามัญ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสลิปเงินเดือนๆล่าสุด ของกู้และผู้ค้ำประกัน คนละ 1 ชุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
  • ในกรณีที่ผู้กู้หรือผู้ค้ำสมรสแล้ว ให้แนบหลักฐานของคู่สมรสมาด้วย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส (สำเนาทะเบียนสมรสให้ถ่ายมาเพียงใบเดียว แต่ต้องเซ็นต์รับรองร่วมกันทั้งสองคน

เอกสาร Download

      สำหรับผู้กู้เงิน

       สำหรับผู้ค้ำประกัน

คำเตือน : ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความในแบบฟอร์มคำขอกู้นี้ ด้วยลายมือของตนเองและเขียนด้วยหมึกสีน้ำเงินเท่านั้น

Share :

Email
Facebook