บริการให้เงินกู้

Home > บริการสมาชิก > บริการให้เงินกู้

สอ.สวทช. ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยทั้งลดต้นลดดอกและต่ำกว่าธนาคาร พาณิชย์ทั่วไป สมาชิกสามารถผ่อนชำระเงินต้นเพิ่มได้สะดวก นอกจากนี้ ยังได้รับเงินเฉลี่ยคืนเพิ่มเติมในช่วงสิ้นปีอีกด้วย ขณะนี้ สอ.สวทช. มีบริการเงินกู้ 2 ประเภทคือ

  • เงินกู้สามัญเพื่อการทั่วไป
  • เงินกู้สามัญเพื่อการทั่วไปโดยใช้ผู้ค้ำประกัน 1 ราย
  • เงินกู้สามัญเพื่อการซื้อรถยนต์
  • เงินกู้สามัญเพื่อการซื้อจักรยานยนต์
  • เงินกู้สามัญทั่วไป (ค่าหุ้น)
  • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป
  • เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร
  • เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการคลอดบุตร
  • เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของสมาชิก
  • เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

Share :

Email
Facebook