แนะนำเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

Home > แนะนำเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
นางจินตนา ศิริสุนทร (อี๊ด)
[email protected]
ผู้จัดการ
นางสาวนันทา ต่ำแดง (น้ำ)
[email protected]
หัวหน้างานบัญชี
นายนิรัน กล้ากลางดอน (หนึ่ง)
[email protected]
นิติกร
นางทับทิม โรจนาวี (ทับทิม)
[email protected]
หัวหน้างานการเงิน
นางสาวพิชญ์ชามญช์ กุศล (แป้ง)
[email protected]
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวมนตรา เดโชเม็ง (ไอซ์)
[email protected]
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก
นางสาวนัดดา มิตรวงษา (ปู)
[email protected]
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางรุ่งระวี หอมมาลา (รุ่ง)
[email protected]
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเกศชรินทร์ ธนะมิตร (หนิง)
[email protected]
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายโกวิทย์ สุทธิพงค์วิรัช
ช่างประจำหอพัก
นายศุภชัย สิงห์สาย
ช่างประจำหอพัก