ฌาปนกิจสงเคราะห์

Home > บริการสมาชิก > ฌาปนกิจสงเคราะห์

วัตถุประสงค์

เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ เพื่อการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปั่น ซึ่งการตายนี้ รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาล ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. ได้ดำเนินการร่วมกับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชาร (สสอ.รรท.)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.cgse.or.th/

Share :

Email
Facebook