ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 133 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0 2564 7300, 0 2564 7351- 52 และ

0 2564 7354 ต่อ 132-138

โทรสาร : 02 564 7369

Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ncoop/