ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 02-564-7300 ต่อ 132-134 และ 137

โทรสาร : 02 564 7369

Email: info@nstda-coop.com

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ncoop/

เจ้าหน้าที่

ลำดับ

ชื่อ – ตำแหน่ง

เบอร์ติดต่อ

1
ผู้จัดการ
2 นางทับทิม โรจนาวี
ติดต่อเงินกู้สามัญและหอพัก
137
3 นางสาวนัดดา มิตรวงษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
134