ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 133 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0 2564 7300 และ 0 2564 7351- 68 ต่อ 132-140

โทรสาร : 02 564 7369

Email: info-qoop@nstda.or.th

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ncoop/