ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 02-564-7300 ต่อ 132-134 และ 137

โทรสาร : 02 564 7369

Email: info-qoop@nstda.or.th

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ncoop/