ติดต่อสหกรณ์

Home > ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 133 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0 2564 7300, 0 2564 7351- 53 ต่อ 132-140
โทรสาร : 02 564 7369

Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ncoop/

ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ email
นางจินตนา ศิริสุนทร
ผู้จัดการ
0 2564 7353 (เบอร์ตรง)
นางสาวชญาภา สำลี
เจ้าหน้าที่บัญชี
0 2564 7300 ต่อ 135
นางสาวพิชญ์ชามญช์ กุศล
เจ้าหน้าที่บัญชี
0 2564 7300 ต่อ 135
นางทับทิม โรจนาวี
หัวหน้างานการเงิน
0 2564 7300 ต่อ 132
นางสาวนัดดา มิตรวงษา
เจ้าหน้าที่การเงิน
0 2564 7300 ต่อ 134
นางสาวเกศชรินทร์ ธนะมิตร
เจ้าหน้าที่การเงิน
0 2564 7300 ต่อ 133
นางรุ่งระวี หอมมาลา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
02-564-7369
นางสาวมนตรา เดโชเม็ง
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก
0 2564 7300 ต่อ 137
นายนิรัน กล้ากลางดอน
นิติกร
0 2564 7300 ต่อ 138
นายโกวิทย์ สุทธิพงค์วิรัช
ช่างประจำหอพัก
064-552-0055
-
นายศุภชัย สิงห์สาย
ช่างประจำหอพัก
089-038-7936
-