สิทธิพิเศษในหอพัก

Home > บริการสมาชิก > สิทธิพิเศษในหอพัก
400207

สมาชิกสหกรณ์จะได้รับสิทธิพิเศษใน การจองห้องพักของหอพัก สอ.สวทช. โดยสมาชิกผู้สนใจเช่าห้องพักจะได้อยู่ในรายชื่อผู้จองห้องพัก (Waiting list) ที่จะได้คัดเลือกในอันดับแรก เมื่อมีห้องพักว่างสมาชิกจะได้สิทธิเช่าหัองพักก่อนผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกของ สหกรณ์ 

Share :

Email
Facebook