เงินกู้สามัญ

Home > บริการสมาชิก > เงินกู้สามัญ

คุณสมบัติของผู้กู้

  1. ผู้กู้ที่เป็นสมาชิกใหม่ จะต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ
  2. ผู้ที่เคยลาออกจากสมาชิกแล้วสมัครเป็นสมาชิกใหม่ จะต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 12 เดือน
    • สามารถ เลือกชำระเงินกู้ได้ 2 วิธี คือ แบบ ส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน พร้อมดอกเบี้ย (ยกเว้นงวดแรกซึ่งน้อยกว่างวดต่อไป) หรือแบบส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน (ยกเว้นงวดสุดท้ายซึ่งน้อยกว่างวดก่อนนั้น)
    • ยื่นเอกสารขอกู้และทราบผลการพิจารณาเงินกู้ภายในไม่เกิน 15 วัน

Share :

Email
Facebook