คณะกรรมการดำเนินการ

Home > คณะกรรมการดำเนินการ
นายชัยวัฒน์ ยุวบูรณ์
ประธานกรรมการ
นายคมสันต์ สุทธิสินทอง
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายสิทธิชัย ชาติ
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นางสาวสุทธิดา พิมพากร
กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวมาลี ผดุงพล
กรรมการและเลขานุการ
นายธนกร เรืองเดชชัยสกุล
กรรมการ
นายอิทธิพันธุ์ หนูแหยม
กรรมการ
นายสิทธิพงษ์ สายชุม
กรรมการ
นางปิยวรรณ ปนิทานเต
กรรมการ
นางปณิตตรา สุมาหา
กรรมการ
นางสาวนิตยา บำรุงราษฎร์
กรรมการ
นายสุธน วงศ์สุชาต
กรรมการ
นางสาวเปรมอนงค์ เฉลิมกิจ
กรรมการ
นางสาววราภรณ์ ภิญโญ
กรรมการ
นายสุระเศรษฐ์ เพ็ชรอุไร
กรรมการ