คณะกรรมการดำเนินการ

Home > คณะกรรมการดำเนินการ
นายชัยวัฒน์ ยุวบูรณ์
ประธานกรรมการ
นายคมสันต์ สุทธิสินทอง
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายสิทธิพงษ์ สายชุม
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นางสาวสุทธิดา พิมพากร
กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวมาลี ผดุงพล
กรรมการและเลขานุการ
นายธนกร เรืองเดชชัยสกุล
กรรมการ
นางสาวสุปรียา ตีระพิมลจันทร์
กรรมการ
นางสาววิศรา ไชยสาลี
กรรมการ
นางสาววิลาวัณย์ ซื่อสัตย์
กรรมการ
นางสาววรระพี ศรีนรา
กรรมการ
นางสาวบงกช ซี่โฮ่
กรรมการ
นายสุธน วงศ์สุชาต
กรรมการ
นางสาวเปรมอนงค์ เฉลิมกิจ
กรรมการ
นางสาววราภรณ์ ภิญโญ
กรรมการ
นายสุระเศรษฐ์ เพ็ชรอุไร
กรรมการ