การสมัครสมาชิก

Home > บริการสมาชิก > การสมัครสมาชิก

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
  2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย
  3. เป็นพนักงานหรือพนักงานโครงการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือหน่วยงานเฉพาะทาง โดยต้องผ่านการทดลองงานก่อน   หรือ เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือเป็นพนักงานหรือพนักงานโครงการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ หรือหน่วยงานเฉพาะทางที่โอนย้ายหรือลาออกจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ หรือหน่วยงานเฉพาะทางเพื่อไปสังกัดหน่วยงานของรัฐอื่นตามนโยบายของรัฐ
  4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
  5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

ขั้นตอนการสมัครและเอกสารการ

สมัคร เข้าเป็นสมาชิก ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้างานคนหนึ่ง รับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้างาน ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมี คุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก กับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือให้ครบถ้วนแล้ว เสนอเรื่องการรับสมาชิกใหม่ให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุมถัดไป

สำหรับผู้ที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องการสมัครเป็นสมาชิกอีกครั้ง สามารถยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกได้อีกครั้งหลังจาก 1 ปี นับจากวันวันที่อนุมัติให้ลาออก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 100 บาท

ค่าหุ้น

หุ้นละ 10 บาท โดยค่าหุ้นจะหักจากเงินเดือนของท่านทุกเดือน

ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าหุ้นขั้นต่ำตามอัตราส่วนของเงินเดือน และ มีสิทธิ์ซื้อหุ้นได้มากกว่าที่กำหนด แต่ไม่เกินเงินเดือนที่ท่านได้รับ หรือสูงสุดไม่เกิน 1,000 หุ้น/เดือน

จำนวนหุ้นขั้นต่ำ

สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือนตามเกณฑ์ของเงินเดือนของสมาชิก ดังต่อไปนี้

เงินได้รายเดือนจำนวนหุ้นรายเดือน
ไม่เกิน 7,000 บาทไม่น้อยกว่า 20 หุ้น
เกินกว่า 7,000 บาท ถึง 10,000 บาทไม่น้อยกว่า 30 หุ้น
เกินกว่า 10,000 บาท ถึง 15,000 บาทไม่น้อยกว่า 40 หุ้น
เกินกว่า 15,000 บาท ถึง 20,000 บาทไม่น้อยกว่า 50 หุ้น
เกินกว่า 20,000 บาท ถึง 25,000 บาทไม่น้อยกว่า 60 หุ้น
เกินกว่า 25,000 บาท ถึง 30,000 บาทไม่น้อยกว่า 70 หุ้น
เกินกว่า 30,000 บาท ถึง 40,000 บาทไม่น้อยกว่า 80 หุ้น
เกินกว่า 40,000 บาท ถึง 50,000 บาทไม่น้อยกว่า 90 หุ้น
เกินกว่า 50,000 บาทไม่น้อยกว่า 100 หุ้น

จำนวนหุ้นสะสม

สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นสะสมเป็นจำนวนเกินกว่า 1,000,000 บาท จะต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่เกิน 20 หุ้นต่อเดือน (200 บาทต่อเดือน)

Share :

Email
Facebook