ข่าว/ประกาศ

Home > ข่าว/ประกาศ

คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2567

คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกถอนเงินสด สั่งจ่ายเช็ค และอนุมัติจ่ายเงินในระบบ Corporate Icash สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2567

คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ วัสดุคงเหลือและการจำหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2567

ช่องทางติดต่อและรับข่าวสาร