สวัสดิการ

Home > บริการสมาชิก > สวัสดิการ

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว สอ.สวทช. ได้จัดสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิกและครอบครัว 3 แบบ ได้แก่

  1. การจัดพิธีศพ – ให้สหกรณ์ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สมาชิกหรือผู้รับผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้
    • สมาชิก ที่ถึงแก่ความตายให้ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 10,000 บาท
    • คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และบิดา-มารดาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายให้ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 5,000 บาท
    • จัดส่งพวงหรีดหรือช่อดอกไม้เคารพศพสมาชิก คู่สมรส และ/หรือบุตร และ/หรือ บิดา-มารดา รายละไม่เกิน 1,000 บาท

  2. การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย – ในกรณีเกิดอัคคีภัยแก่บ้านเรือนของสมาชิก หรือสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอรับสวัสดิการสงเคราะห์การช่วยเหลือ สอ.สวทช.จะมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยให้แก่สมาชิกรายละ 5,000 บาท

  3. การศึกษาบุตร – คณะกรรมการ สอ.สวทช. จะให้ความเห็นชอบและดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ การศึกษาบุตรของสมาชิกที่กำหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา

Share :

Email
Facebook