สวัสดิการ

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว


สอ.สวทช. ได้จัดสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิกและครอบครัว 3 แบบ ได้แก่


(1) การจัดพิธีศพ – ในกรณีสมาชิกถึงแก่ความตายหรือสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอรับสวัสดิการ สงเคราะห์การจัดพิธีศพให้แก่คู่สมรสและ/หรือบุตร(โดยชอบด้วยฎหมาย) สอ.จะมอบ

  • เงินสำหรับการจัดพิธีศพให้แก่สมาชิกรายละ 5,000 บาทแก่ผู้รับประโยชน์
  • จัดส่งพวงหรีดหรือช่อดอกไม้เคารพศพสมาชิก คู่สมรส และ/หรือบุตร รายละไม่เกิน 1,000 บาท


(2) การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย – ในกรณีเกิดอัคคีภัยแก่บ้านเรือนของสมาชิก หรือสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอรับสวัสดิการสงเคราะห์การช่วยเหลือ สอ.สวทช.จะมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยให้แก่สมาชิกรายละ 5,000 บาท


(3) การศึกษาบุตร – คณะกรรมการ สอ.สวทช. จะให้ความเห็นชอบและดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ การศึกษาบุตรของสมาชิกที่กำหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา