สวัสดิการ

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

สอ.สวทช. ได้จัดสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิกและครอบครัว 3 แบบ ได้แก่

(1) การจัดพิธีศพ – ให้สหกรณ์ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สมาชิกหรือผู้รับผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้
• สมาชิก ที่ถึงแก่ความตายให้ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 10,000 บาท
• คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และบิดา-มารดาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายให้ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 5,000 บาท
• จัดส่งพวงหรีดหรือช่อดอกไม้เคารพศพสมาชิก คู่สมรส และ/หรือบุตร และ/หรือ บิดา-มารดา รายละไม่เกิน 1,000 บาท

(2) การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย – ในกรณีเกิดอัคคีภัยแก่บ้านเรือนของสมาชิก หรือสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอรับสวัสดิการสงเคราะห์การช่วยเหลือ สอ.สวทช.จะมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยให้แก่สมาชิกรายละ 5,000 บาท

(3) การศึกษาบุตร – คณะกรรมการ สอ.สวทช. จะให้ความเห็นชอบและดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ การศึกษาบุตรของสมาชิกที่กำหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา