รู้จักสหกรณ์

Home > รู้จักสหกรณ์

ประวัติ

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริหารสโมสร สวทช. หรือ NSTDA Club ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 โดยได้รวบรวมสมาชิกที่มีแนวความคิดเดียวกันจำนวน 100 คน เพื่อจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นสำหรับส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิก เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักของสหกรณ์ฯ

สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งตามขั้นตอนของทางราชการจนกระทั่งนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ได้อนุมัติจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2542 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ภายใต้ชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด” และเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544 มาจนถึงปัจจุบัน

โครงสร้างองค์กร