เงินกู้สามัญทั่วไป (ค่าหุ้น)

Home > บริการสมาชิก > บริการเงินให้กู้ > เงินกู้สามัญทั่วไป (ค่าหุ้น)

วงเงิน:

  • กู้ได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นทั้งหมดที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ฯ

ผู้กู้:

  • ต้องส่งเงินค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า 6 งวด

อัตราดอกเบี้ย:

  • 4.00% ต่อปี

หลักประกันเงินกู้:

  • ทุนเรือนหุ้นของสมาชิก

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด:

  • พนักงานและพนักงานโครงการที่มีอายุงาน 3 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 120 งวด (10 ปี)
  • พนักงานและพนักงานโครงการที่มีอายุงานน้อยกว่า 3 ปี ไม่เกิน 60 งวด (5 ปี)

เอกสารประกอบการกู้:

  • แบบฟอร์มเอกสารขอกู้เงินสามัญ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด ของผู้กู้ 1 ชุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา

เอกสาร Download

คำเตือน : ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความในแบบฟอร์มคำขอกู้นี้ ด้วยลายมือของตนเองและเขียนด้วยหมึกสีน้ำเงินเท่านั้น

Share :

Email
Facebook