เงินกู้สามัญเพื่อการทั่วไปโดยใช้ผู้ค้ำประกัน 1 ราย

Home > บริการสมาชิก > บริการเงินให้กู้ > เงินกู้สามัญเพื่อการทั่วไปโดยใช้ผู้ค้ำประกัน 1 ราย

ระยะเวลาที่เป็นสมาชิก ดังนี้

 •  ผู้ที่เป็นสมาชิกครั้งแรก ต้องชำระค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
 •  ผู้ที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้วมาสมัครใหม่  ต้องชำระค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด
 •  สมาชิกต้องมีอายุงานใน สวทช. ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

วงเงินกู้ ดังนี้

 •  มีค่าหุ้นสะสมไม่เกิน 150,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 4 เท่าของค่าหุ้นสะสม วงเงินกู้ไม่เกิน 400,000 บาท
 •  มีค่าหุ้นสะสมตั้งแต่ 150,001 – 400,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าหุ้นสะสม วงเงินกู้ไม่เกิน 800,000 บาท
 •  มีค่าหุ้นสะสมตั้งแต่ 400,001 บาท ขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของค่าหุ้นสะสม วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 120 งวด และต้องไม่เกินอายุเกษียณของทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • เงินเดือนสุทธิคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% ของเงินได้รายเดือน และต้องเหลือมากกว่าภาระค้ำประกันทั้งหมด
 • สมาชิกสามารถกู้ได้เพียงหนึ่งสัญญาเท่านั้น สำหรับเงินกู้สามัญทั่วไป

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

 • ระยะเวลาที่เป็นสมาชิกฯ ต้องชำระค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด

  ผู้ค้ำประกันต้องมีอายุงานใน สวทช. ดังนี้

 • พนักงานและเจ้าหน้าที่ ต้องผ่านการทดลองงานก่อน
 • พนักงานโครงการ ต้องทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • งินเดือนสุทธิคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% ของเงินได้รายเดือน และต้องเหลือมากกว่าภาระค้ำประกันทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ย ตามที่สหกรณ์กำหนด โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบการกู้:

 • แบบฟอร์มเอกสารขอกู้เงินสามัญ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสลิปเงินเดือนๆล่าสุด ของกู้และผู้ค้ำประกัน คนละ 1 ชุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
 • ใน กรณีที่ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันสมรสแล้ว ให้แนบหลักฐานของคู่สมรสมาด้วย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส (สำเนาทะเบียนสมรสให้ถ่ายมาเพียงใบเดียว แต่ต้องเซ็นต์รับรองร่วมกันทั้งสองคน)

เอกสาร Download

        สำหรับผู้กู้เงิน

       สำหรับผู้ค้ำประกัน

คำเตือน : ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความในแบบฟอร์มคำขอกู้นี้ ด้วยลายมือของตนเองและเขียนด้วยหมึกสีน้ำเงินเท่านั้น

Share :

Email
Facebook