เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการคลอดบุตร

Home > บริการสมาชิก > บริการเงินให้กู้ > เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการคลอดบุตร

วงเงินกู้:

  • ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน หรือไม่เกิน 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย:

  • 5% ต่อปี

ระยะเวลาผ่อนชำระ:

  • ไม่เกิน 12 งวด

ผู้กู้:

  • ต้องชำระค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า 6 งวด

เอกสารประกอบการกู้:

  • แบบฟอร์มเอกสารขอกู้เงินฉุกเฉิน
  • สลิปเงินเดือนๆ ล่าสุดของผู้กู้ 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีผู้กู้เป็นชาย ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของภรรยาเพิ่มด้วย 1 ชุด
  • ใบฝากครรภ์ ก่อนวันครบกำหนดคลอด 1 เดือน

เอกสาร Download

Share :

Email
Facebook