ประกาศฉบับที่ 25/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2566

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศฉบับที่ 25/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2566

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด ที่ 25/2566 เรื่อง “หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2566”
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

1. ลักษณะหนี้ที่สามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ได้
2. ลักษณะสมาชิกที่จะขอปรับโครงสร้างหนี้ได้
3. การกำหนดอัตราดอกเบี้ย
4. เงื่อนไขหนี้ที่จะปรับโครงสร้างหนี้

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์: 0 2564 7300 ต่อ 132-140

Share :

Email
Facebook