หนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

Home > ข่าว/ประกาศ > หนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม auditorium สำนักงานกลาง
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 237 คน จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,758 คน

Share :

Email
Facebook