ประกาศเรื่อง สมาชิกที่มีค่าหุ้นสะสมเกินกว่า 1,000,000 บาท ไม่ต้องส่งค่าหุ้นต่ออีก

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง สมาชิกที่มีค่าหุ้นสะสมเกินกว่า 1,000,000 บาท ไม่ต้องส่งค่าหุ้นต่ออีก

ประกาศเรื่อง สมาชิกที่มีค่าหุ้นสะสมเกินกว่า 1,000,000 บาท ไม่ต้องส่งค่าหุ้นต่ออีก

จากมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้
สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นสะสมเกินกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ไม่ต้องส่งค่าหุ้นต่ออีก แต่ยังคงความเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่

ทั้งนี้ ให้มีผลเริ่มตั้งแบัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม หุ้นสะสมเกินล้าน 61

Share :

Email
Facebook