ประกาศเรื่อง สมาชิกที่มีค่าหุ้นสะสมเกินกว่า 1,000,000 บาท สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง สมาชิกที่มีค่าหุ้นสะสมเกินกว่า 1,000,000 บาท สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท

โดยที่เป็นการสมควรเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละรายของสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด สามารถซื้อหุ้นของสหกรณ์ฯ เพิ่มเติมได้ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับการออมเงินกับสหกรณ์ฯ โดยสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปเงินปันผลจากสหกรณ์ฯ ตามอัตราที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและสภาพคล่องให้แก่สหกรณ์ฯ ต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 ประกอบกับข้อ 3 และข้อ 4 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 จึงกำหนดให้สมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ ให้สมาชิกสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้โดยจำนวนหุ้นใหม่และจำนวนหุ้นเดิมรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1,000 หุ้นต่อเดือน ในราคาหุ้นละ 10 บาท แต่ถ้ามูลค่าหุ้นที่มีอยู่ครบ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) แล้ว จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท (สองร้อยบาท)

สำหรับสมาชิกที่มีมูลค่าหุ้น เกินกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ก่อนที่ระเบียบของสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 ใช้บังคับ ให้คงหุ้นตามที่มีอยู่ และจะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท (สองร้อยบาท)

 

ทั้งนี้ ให้มีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

หุ้นเกิน 1 ล้าน ซื้อหุ้นเพิ่ม 200 บาท (110362)

Share :

Email
Facebook