ประกาศเรื่อง สมาชิกที่มีค่าหุ้นสะสมเกินกว่า 1,000,000 บาท ไม่ต้องส่งค่าหุ้นต่ออีก

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง สมาชิกที่มีค่าหุ้นสะสมเกินกว่า 1,000,000 บาท ไม่ต้องส่งค่าหุ้นต่ออีก

ประกาศเรื่อง สมาชิกที่มีค่าหุ้นสะสมเกินกว่า 1,000,000 บาท ไม่ต้องส่งค่าหุ้นต่ออีก

จากมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้
สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นสะสมเกินกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ไม่ต้องส่งค่าหุ้นต่ออีก แต่ยังคงความเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่

ทั้งนี้ ให้มีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม หุ้นเกิน 1 ล้าน

Share :

Email
Facebook