ประกาศเรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญเพื่อการซื้อรถยนต์แก่สมาชิก

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญเพื่อการซื้อรถยนต์แก่สมาชิก

ประกาศเรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญเพื่อการซื้อรถยนต์แก่สมาชิก

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 109 (3) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด พ.ศ. 2561 และให้เป็นไปตามข้อ 38 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้กำหนดแนวทางและเงื่อนไขการให้บริการเงินกู้สามัญเพื่อการซื้อรถยนต์แก่สมาชิกเสียใหม่ ดังนี้

1. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่มีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
จะมีสิทธิกู้เงินสามัญเพื่อการซื้อรถยนต์ได้ 40 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และไม่เกินราคาของรถ สุดแต่จำนวนใดน้อยกว่า

2. พนักงานโครงการ ที่มีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
จะมีสิทธิกู้เงินสามัญเพื่อการซื้อรถยนต์ได้ 40 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และไม่เกินราคาของรถ สุดแต่จำนวนใดน้อยกว่า

3. ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 7 ปี (84 งวด)

4. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)

5. ระยะเวลาที่เป็นสมาชิกฯ
5.1 สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกครั้งแรก ต้องชำระค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
5.2ผู้ที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้วมาสมัครใหม่ ต้องชำระค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด

6. ใช้บุคคลที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ค้ำประกัน 1 ราย

7. ผู้กู้จะต้องจัดทำประกันภัยรถยนต์ด้วย

ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม กู้ซื้อรถยนต์ 61

Share :

Email
Facebook