ประกาศเรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก

ประกาศเรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 109 (3) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด พ.ศ. 2561 และให้เป็นไปตามข้อ 13 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้กำหนดแนวทางและเงื่อนไขการให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกเสียใหม่ ดังนี้
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป
กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สุดแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภททั้งหมดให้อยู่ภายในจำกัดไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร
กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) สุดแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า

3. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อการคลอดบุตร
กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สุดแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า

4. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของสมาชิก
กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) สุดแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า

5. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภททั้งหมดให้อยู่ภายในจำกัดไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

6. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ยกเว้น เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.75 ต่อปี

7. ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 18 งวด

8. ระยะเวลาที่เป็นสมาชิกฯ มีสิทธิ์กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ ดังนี้
8.1 ผู้ที่เป็นสมาชิกครั้งแรก ต้องชำระค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
8.2 ผู้ที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้วมาสมัครใหม่ ต้องชำระค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด

ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม กู้ฉุกเฉิน 61

Share :

Email
Facebook