ประกาศเรื่อง การปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (24 เดือน) และ (30 เดือน)

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง การปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (24 เดือน) และ (30 เดือน)

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ได้มีมติจากที่ประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เห็นชอบให้ปิดรับเงินฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (24 เดือน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (30 เดือน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป สำหรับสมาชิกที่ได้เปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆดังกล่าวข้างต้น ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ยังคงได้รับดอกเบี้ยตามอัตราเดิมจนครบกำหนดระยะเวลา การฝาก

ประกาศ ณ วันที่  6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Share :

Email
Facebook