ประกาศเรื่อง การปรับเพิ่มอัตราค่าบริการส่วนกลางฯ ของห้องพัก

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง การปรับเพิ่มอัตราค่าบริการส่วนกลางฯ ของห้องพัก

ประกาศเรื่อง การปรับเพิ่มอัตราค่าบริการส่วนกลางฯ ของห้องพัก

 

อ้างถึง ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑     ข้อ ๔ (๗) ข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดอัตราค่าบริการกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาเกินกว่าอัตราที่ผู้ให้บริการกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจ นั้น

ตามกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้สหกรณ์ฯ จัดเก็บค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเท่ากับที่สหกรณ์ฯ จ่ายให้กับการไฟฟ้าและการประปา จึงทำให้สหกรณ์ฯ ต้องแบกรับภาระต้นทุนในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของพื้นที่ส่วนกลางเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจากการที่อาคารสหกรณ์ฯ ได้เปิดดำเนินการให้เช่าห้องพักมาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ ๑๐ ปี ทำให้สหกรณ์ฯ มีความจำเป็นต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์/เครื่องปรับอากาศ/เครื่องทำน้ำอุ่น/วัสดุ-อุปกรณ์ และระบบต่างๆ ที่อาจเกิดการชำรุดเสียหาย และ/หรือเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เพื่อให้คงอยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารสหกรณ์ฯ มีเพิ่มมากขึ้น

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแล้วว่า เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนในการบริหารจัดการอาคารสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการฯ จึงมีมติที่ประชุมว่าสหกรณ์ฯ จำเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราค่าบริการส่วนกลาง/ค่าบริการเฟอร์นิเจอร์/อุปกรณ์ห้องพัก/วัสดุห้องพัก จากเดิมห้องละ ๒๐๐ บาท เป็น ๓๐๐ บาท ส่วนอัตราค่าเช่ายังคงอัตราเดิมคือ ห้องละ ๓,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๐๐ บาท สำหรับผู้เช่ารายใหม่ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ส่วนของผู้เช่ารายเก่าให้ใช้อัตราเดิมไปจนถึงสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าที่ได้ทำไว้แล้ว

ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

ปรับขึ้นค่าส่วนกลางของห้องพัก (เริ่ม 1 ม.ค.62) (2)

Share :

Email
Facebook