ประกาศเรื่อง การปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางของพื้นที่พาณิชยกรรม

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง การปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางของพื้นที่พาณิชยกรรม

ประกาศเรื่อง  การปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางของพื้นที่พาณิชยกรรม

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการให้เช่าพื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรมภายในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้กำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่พาณิชยกรรมในอัตราตารางเมตรละ ๒๐๐ บาท และอัตราค่าบริการส่วนกลางพื้นที่พาณิชยกรรมในอัตราตารางเมตรละ ๒๐ บาท และภายหลังคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้มีมติให้ลดค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางของพื้นที่พาณิชยกรรมไปแล้วตั้งแต่งวดเดือนเมษายน ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน โดยให้ปรับลดอัตราค่าเช่าพื้นที่พาณิชยกรรมลงเหลือตารางเมตรละ ๗๕ บาท และลดอัตราค่าบริการส่วนกลางพื้นที่พาณิชยกรรมลงเหลือตารางเมตรละ ๑๐ บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าที่ประสบภาวะขาดทุนอันเนื่องจากปริมาณการซื้อและการใช้บริการของผู้พักอาศัยและผู้ที่อยู่ใน สวทช. ยังมีน้อยมาก

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วสรุปได้ว่า ปริมาณการซื้อและการใช้บริการของผู้พักอาศัยและผู้ที่อยู่ใน สวทช. มีเพิ่มมากขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้พิจารณาถึงแผนธุรกิจในการดำเนินการบริหารจัดการอาคารสหกรณ์ฯ ที่ได้กำหนดไว้ว่าสหกรณ์ฯ ควรทำการปรับเพิ่มค่าเช่าทุกๆ   ๓ ปี และสหกรณ์ฯ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร การจัดการขยะ ความสะอาด การเปลี่ยนแปลงและ/หรือซ่อมแซมระบบต่างๆ ที่อาจเกิดการชำรุดเสียหาย และ/หรือเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เพื่อให้คงอยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารสหกรณ์ฯ มีเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการดำเนินการฯ จึงมีมติที่ประชุมว่าสหกรณ์ฯ จำเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าพื้นที่พาณิชยกรรมจากเดิมตารางเมตรละ ๗๕ บาท เป็นตารางเมตรละ ๑๐๐ บาท และปรับเพิ่มอัตราค่าบริการส่วนกลางพื้นที่พาณิชยกรรมจากเดิมตารางเมตรละ ๑๐ บาท เป็นตารางเมตรละ ๒๐ บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และให้มีผลพร้อมกันทุกราย โดยผู้เช่าไม่จำเป็นต้องทำสัญญาเช่ากันใหม่แต่ประการใด

ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

ปรับขึ้นค่าเช่าและค่าส่วนกลางร้านค้า (เริ่ม 1 ม.ค.62)

Share :

Email
Facebook