ประกาศเรื่อง การถือหุ้นของสมาชิกตามเกณฑ์เงินได้รายเดือนและจำนวนหุ้นรายเดือน ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช.

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง การถือหุ้นของสมาชิกตามเกณฑ์เงินได้รายเดือนและจำนวนหุ้นรายเดือน ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช.

ประกาศเรื่อง การถือหุ้นของสมาชิกตามเกณฑ์เงินได้รายเดือนและจำนวนหุ้นรายเดือน ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช.

เงินได้รายเดือน จำนวนหุ้นรายเดือน
ไม่เกิน 7,000 ไม่น้อยกว่า 20 หุ้น
เกินกว่า 7,000 บาท ถึง 10,000 บาท ไม่น้อยกว่า 30 หุ้น
เกินกว่า 10,000 บาท ถึง 15,000 บาท ไม่น้อยกว่า 40 หุ้น
เกินกว่า 15,000 บาท ถึง 20,000 บาท ไม่น้อยกว่า 50 หุ้น
เกินกว่า20,000 บาท ถึง 25,000 บาท ไม่น้อยกว่า 60 หุ้น
เกินกว่า 25,000 บาท ถึง 30,000 บาท ไม่น้อยกว่า 70 หุ้น
เกินกว่า 30,000 บาท ถึง 40,000 บาท ไม่น้อยกว่า 80 หุ้น
เกินกว่า 40,000 บาท ถึง 50,000 บาท ไม่น้อยกว่า 90 หุ้น
เกินกว่า 50,000 บาท ไม่น้อยกว่า 100 หุ้น

สำหรับสมาชิกที่มีค่าหุ้น เกินกว่า 1,000,000 บาท ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คงหุ้นตามที่มีอยู่ และจะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท

ระเบียบค่าหุ้น 2562 (110362)

 

Share :

Email
Facebook