ประกาศเรื่อง การซื้อหุ้นของสมาชิกเพิ่มเติม

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง การซื้อหุ้นของสมาชิกเพิ่มเติม

ประกาศเรื่อง การซื้อหุ้นของสมาชิกเพิ่มเติม

โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด สามารถซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับการออมเงินกับสหกรณ์ฯ โดยสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปเงินปันผลจากสหกรณ์ฯ ตามอัตราที่เหมาะสม จากมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

จึงกำหนดให้สมาชิกสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้โดยจำนวนหุ้นใหม่และจำนวนหุ้นเดิมรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1,000 หุ้นต่อเดือน ในราคาหุ้นละ 10 บาท

ทั้งนี้ ให้มีผลเริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม ซื้อหุ้นเพิ่มไม่เกิน 1000 หุ้น

Share :

Email
Facebook