ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญทั่วไปโดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน