ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิกใหม่ กรณีที่เคยลาออกจากสหกรณ์ฯ ไปแล้ว