ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเบี้ยประชุม 250 บาท จำนวน 300 คน

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเบี้ยประชุม 250 บาท จำนวน 300 คน (สหกรณ์ฯ จ่ายพร้อมเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน)