เงินกู้สามัญเพื่อการซื้อรถยนต์

Home > บริการสมาชิก > บริการเงินให้กู้ > เงินกู้สามัญเพื่อการซื้อรถยนต์

วงเงิน:

  • พนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และไม่เกินราคารถ
  • พนักงานโครงการที่มีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท และไม่เกินราคารถ

อัตราดอกเบี้ย:

  • 5% ต่อปี

หลักประกันเงินกู้:

  • ต้องมีสมาชิกเป็นคู่ค้ำประกัน 1 คน หรือ ใช้หุ้นค้ำประกัน
  • สมุดทะเบียนรถตัวจริง

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด:

  • ไม่เกิน 7 ปี (84 งวด) และต้องไม่เกินอายุเกษียณ (อายุ 60 ปี) ของทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

เอกสารประกอบการกู้:

  • แบบฟอร์มเอกสารขอกู้เงินสามัญ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสลิปเงินเดือนๆล่าสุด ของกู้และผู้ค้ำประกัน คนละ 1 ชุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
  • ในกรณีที่ผู้กู้หรือผู้ค้ำสมรสแล้ว ให้แนบหลักฐานของคู่สมรสมาด้วย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส (สำเนาทะเบียนสมรสให้ถ่ายมาเพียงใบเดียว แต่ต้องเซ็นต์รับรองร่วมกันทั้งสองคน

เอกสาร Download

         สำหรับผู้กู้

      สำหรับผู้ค้ำประกัน

คำเตือน : ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความในแบบฟอร์มคำขอกู้นี้ ด้วยลายมือของตนเองและเขียนด้วยหมึกสีน้ำเงินเท่านั้น

Share :

Email
Facebook