การเพิ่มทุนเรือนหุ้น

สหกรณ์พร้อมเปิดให้สมาชิกซื้อทุนเรือนหุ้นเพิ่มได้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกส่วนใหญ่ที่ปัจจุบันซื้อหุ้นต่อเดือนจำนวนน้อยกว่า 1,000 หุ้น สามารถซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ โดยหุ้นที่ซื้อเพิ่มใหม่ + จำนวนหุ้นที่มีอยู่ จะต้องไม่เกิน 1,000 หุ้น

ยกตัวอย่างเช่น นาย ก ส่งค่าหุ้นทุกเดือนๆ ละ 500 หุ้น เป็นเงิน 5,000 บาท/เดือน นาย ก สามารถส่งคำขอซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้สูงสุดไม่เกิน 500 หุ้น/เดือน โดยสิ้นเดือน นาย ก จะถูกหักเงินค่าหุ้นจากเงินเดือนเป็นเงินรวมไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน

เพื่อนๆ สมาชิกคนไหนสนใจสามารถส่งคำขอซื้อหุ้นเพิ่มตามแบบฟอร์มที่แนบด้านล่าง ได้ที่สหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. นี้ เป็นต้นไป

Download แบบฟอร์มได้ที่

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนเรือนหุ้น

เงินกู้สามัญสำหรับผู้กู้โดยใช้เงินเรือนหุ้นของตัวเอง ดอกเบี้ยพิเศษเพียง 4.5% ต่อปี!!

            กลับมาอีกครั้ง โปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปีใหม่ เงินกู้สามัญสำหรับผู้ที่ต้องการกู้ในวงเงินทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ ไม่ต้องหาคนค้ำประกัน เพียงใช้เงินทุนเรือนหุ้นของตัวเองเป็นหลักประกัน  อัตราดอกเบี้ยพิเศษลดจาก 7% ต่อปีเหลือเพียง 4.5% ต่อปีเท่านั้น!!
            สมาชิกที่สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2556  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 025647300 ต่อ 137

การแก้ไขระเบียบใหม่: การสมัครและเงินกู้

การปรับแก้เงื่อนไขและรายละเอียดเงินกู้ประเภทต่าง ๆ และการสมัครสมาชิก

        คณะกรรมการสหกรณ์ได้มีมติแก้ไขระเบียบของสหกรณ์ใหม่ ดังนี้
1. การปรับแก้เงื่อนไขและรายละเอียดเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ดังนี้
 • เพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการทั่วไปจากกู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 40,000 บาท เป็นกู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  60,000 บาท
 • เพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาจากไม่เกิน 30,000 บาท เป็นไม่เกิน  40,000 บาท
 • ปรับหลักเกณฑ์ให้ผู้ที่เคยลาออกจากสมาชิกภาพแล้วสมัครใหม่ มีสิทธิ์ยื่นขอกู้เงินหลังจากชำระค่าหุ้นแล้วไม่ต่ำกว่า 6งวด เป็นชำระค่าหุ้นแล้วม่ต่ำกว่า  3 งวด
 • ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระจากไม่เกิน 6 งวด เป็นไม่เกิน 12 งวด
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการทั่วไปจาก 8.25% ต่อปี เป็น 8% ต่อปี

        2. การปรับแก้เงื่อนไขและรายละเอียดเงินกู้สามัญ ดังนี้

 • เพิ่มวงเงินกู้สามัญ
  สำหรับพนักงาน สวทช. จากกู้ได้ 25 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท เป็นกู้ได้ 30 เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  1,500,000 บาท
  สำหรับพนักงานโครงการ จากกู้ได้ 15 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท เป็นกู้ได้ 20 เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  1,500,000 บาท
 • ปรับหลักเกณฑ์ให้ผู้เป็นสมาชิกครั้งแรก มีสิทธิ์ยื่นขอกู้เงินหลังจากชำระค่าหุ้นแล้วไม่ต่ำกว่า 12งวด เป็นชำระค่าหุ้นแล้วไม่ต่ำกว่า  6 งวด
 • ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระจากไม่เกิน 84 งวด เป็นไม่เกิน 120 งวด อายุไม่เกิน 60 ปี
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้สามัญเพื่อการซื้อยานพาหนะจาก 7% ต่อปี เป็น 5% ต่อปี

        3. การปรับแก้คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสมาชิกสหกรณ์ครั้งแรก ดังนี้

 • พนักงาน สวทช. และพนักงานโครงการ ต้องผ่านการทดลองงานก่อน

การแก้ไขระเบียบใหม่: การจำกัดเพดานการถือหุ้นของสมาชิกแรกเข้า

         คณะกรรมการสหกรณ์ สวทช. ได้มีมติแก้ไขระเบียบสหกรณ์ในเรื่องเพดานการถือหุ้นของสมาชิกแรกเข้าใหม่  โดยปัจจุบันสหกรณ์ได้จำกัดเพดานการถือหุ้นของสมาชิกแรกเข้า คือ ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถซื้อหุ้นได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 หุ้น (10,000 บาท) ต่อเดือน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการเงินทุนของสหกรณ์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การจ่ายดอกเบี้ยออมทรัพย์ครึ่งปีแรกประจำปี 2555

         สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยออมทรัพย์ครึ่งปีแรกประจำปี 2555 โดยจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2555  สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดดอกเบี้ยรับผ่านการปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ที่สหกรณ์