ประกาศเรื่อง การปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางของพื้นที่พาณิชยกรรม

ประกาศเรื่อง  การปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางของพื้นที่พาณิชยกรรม

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการให้เช่าพื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรมภายในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้กำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่พาณิชยกรรมในอัตราตารางเมตรละ ๒๐๐ บาท และอัตราค่าบริการส่วนกลางพื้นที่พาณิชยกรรมในอัตราตารางเมตรละ ๒๐ บาท และภายหลังคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้มีมติให้ลดค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางของพื้นที่พาณิชยกรรมไปแล้วตั้งแต่งวดเดือนเมษายน ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน โดยให้ปรับลดอัตราค่าเช่าพื้นที่พาณิชยกรรมลงเหลือตารางเมตรละ ๗๕ บาท และลดอัตราค่าบริการส่วนกลางพื้นที่พาณิชยกรรมลงเหลือตารางเมตรละ ๑๐ บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าที่ประสบภาวะขาดทุนอันเนื่องจากปริมาณการซื้อและการใช้บริการของผู้พักอาศัยและผู้ที่อยู่ใน สวทช. ยังมีน้อยมาก

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วสรุปได้ว่า ปริมาณการซื้อและการใช้บริการของผู้พักอาศัยและผู้ที่อยู่ใน สวทช. มีเพิ่มมากขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้พิจารณาถึงแผนธุรกิจในการดำเนินการบริหารจัดการอาคารสหกรณ์ฯ ที่ได้กำหนดไว้ว่าสหกรณ์ฯ ควรทำการปรับเพิ่มค่าเช่าทุกๆ   ๓ ปี และสหกรณ์ฯ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร การจัดการขยะ ความสะอาด การเปลี่ยนแปลงและ/หรือซ่อมแซมระบบต่างๆ ที่อาจเกิดการชำรุดเสียหาย และ/หรือเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เพื่อให้คงอยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารสหกรณ์ฯ มีเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการดำเนินการฯ จึงมีมติที่ประชุมว่าสหกรณ์ฯ จำเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าพื้นที่พาณิชยกรรมจากเดิมตารางเมตรละ ๗๕ บาท เป็นตารางเมตรละ ๑๐๐ บาท และปรับเพิ่มอัตราค่าบริการส่วนกลางพื้นที่พาณิชยกรรมจากเดิมตารางเมตรละ ๑๐ บาท เป็นตารางเมตรละ ๒๐ บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และให้มีผลพร้อมกันทุกราย โดยผู้เช่าไม่จำเป็นต้องทำสัญญาเช่ากันใหม่แต่ประการใด

ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

ปรับขึ้นค่าเช่าและค่าส่วนกลางร้านค้า (เริ่ม 1 ม.ค.62)

ประกาศเรื่อง สิทธิในการกู้เงินของสมาชิกสมทบ (กรณีมีภาระค้ำประกัน)

ประกาศเรื่อง สิทธิในการกู้เงินของสมาชิกสมทบ (กรณีมีภาระค้ำประกัน)

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (1) และข้อ 78 (8) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด พ.ศ. 2556 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 จึงได้กำหนดสิทธิในการกู้เงินของสมาชิกสมทบ (กรณีมีภาระค้ำประกัน) คือ สมาชิกสมทบสามารถกู้ยืมเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญทั่วไปได้ โดยเมื่อรวมกับภาระค้ำประกันแล้วต้องไม่เกินกว่าเงินค่าหุ้นสะสมที่มีอยู่ในสหกรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สิทธิสมาชิกสมทบ กรณีมีภาระค้ำ (1)

ประกาศเรื่อง ต่ออายุการให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป – จตุรพลัส ถึงสิ้นเดือนกันยา 2562

ประกาศเรื่อง ต่ออายุการให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป – จตุรพลัส ถึงสิ้นเดือนกันยา

จากมติการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้กำหนดแนวทางและเงื่อนไขการขยายเวลาให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป-จตุรพลัส ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ในการรับเอกสารคำขอกู้เงินสามัญทั่วไป-จตุรพลัส จากสมาชิก

หมายเหตุ: สมาชิกที่ต้องการใช้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป – จตุรพลัส จะต้องไม่ติดสัญญาเงินกู้อื่นๆ ของสหกรณ์ฯ

ขยายเวลาเงินกู้จตุรพลัส

ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงื่อนไขการฝาก

ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงื่อนไขการฝาก

โดยที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เห็นควรให้เปิดรับเงินฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (18 เดือน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (24 เดือน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการออมและเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้แก่สมาชิกฯ
อาศัยอำนาจความในข้อ 9 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2546 จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้แก่สมาชิกและเงื่อนไขการฝาก ดังนี้

ประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ 18 เดือน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี
เงื่อนไขการฝาก
จำนวนเงินฝากเมื่อเริ่มเปิดบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป และสมาชิกสามารถฝากเงินเพิ่มเติมในบัญชีเงินฝากเดิมแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และมียอดรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท หากถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย

ประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี
เงื่อนไขการฝาก
จำนวนเงินฝากเมื่อเริ่มเปิดบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป และสมาชิกสามารถฝากเงินเพิ่มเติมในบัญชีเงินฝากเดิมแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และมียอดรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท หากถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเงินฝาก 2 ประเภท 61

ประกาศเรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญเพื่อการซื้อรถยนต์แก่สมาชิก

ประกาศเรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญเพื่อการซื้อรถยนต์แก่สมาชิก

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 109 (3) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด พ.ศ. 2561 และให้เป็นไปตามข้อ 38 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้กำหนดแนวทางและเงื่อนไขการให้บริการเงินกู้สามัญเพื่อการซื้อรถยนต์แก่สมาชิกเสียใหม่ ดังนี้

1. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่มีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
จะมีสิทธิกู้เงินสามัญเพื่อการซื้อรถยนต์ได้ 40 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และไม่เกินราคาของรถ สุดแต่จำนวนใดน้อยกว่า

2. พนักงานโครงการ ที่มีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
จะมีสิทธิกู้เงินสามัญเพื่อการซื้อรถยนต์ได้ 40 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และไม่เกินราคาของรถ สุดแต่จำนวนใดน้อยกว่า

3. ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 7 ปี (84 งวด)

4. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)

5. ระยะเวลาที่เป็นสมาชิกฯ
5.1 สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกครั้งแรก ต้องชำระค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
5.2ผู้ที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้วมาสมัครใหม่ ต้องชำระค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด

6. ใช้บุคคลที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ค้ำประกัน 1 ราย

7. ผู้กู้จะต้องจัดทำประกันภัยรถยนต์ด้วย

ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม กู้ซื้อรถยนต์ 61

ประกาศเรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก

ประกาศเรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 109 (3) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด พ.ศ. 2561 และให้เป็นไปตามข้อ 13 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้กำหนดแนวทางและเงื่อนไขการให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกเสียใหม่ ดังนี้
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป
กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สุดแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภททั้งหมดให้อยู่ภายในจำกัดไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร
กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) สุดแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า

3. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อการคลอดบุตร
กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สุดแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า

4. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของสมาชิก
กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) สุดแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า

5. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภททั้งหมดให้อยู่ภายในจำกัดไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

6. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ยกเว้น เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.75 ต่อปี

7. ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 18 งวด

8. ระยะเวลาที่เป็นสมาชิกฯ มีสิทธิ์กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ ดังนี้
8.1 ผู้ที่เป็นสมาชิกครั้งแรก ต้องชำระค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
8.2 ผู้ที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้วมาสมัครใหม่ ต้องชำระค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด

ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม กู้ฉุกเฉิน 61

ประกาศเรื่อง ต่ออายุการให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป – จตุรพลัส ถึงสิ้นเดือนกันยา

ประกาศเรื่อง ต่ออายุการให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป – จตุรพลัส ถึงสิ้นเดือนกันยา

จากมติการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้กำหนดแนวทางและเงื่อนไขการขยายเวลาให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป-จตุรพลัส ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ในการรับเอกสารคำขอกู้เงินสามัญทั่วไป-จตุรพลัส จากสมาชิก

หมายเหตุ: สมาชิกที่ต้องการใช้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป – จตุรพลัส จะต้องไม่ติดสัญญาเงินกู้อื่นๆ ของสหกรณ์ฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม กู้จตุรพลัส 61

ประกาศเรื่อง สมาชิกที่มีค่าหุ้นสะสมเกินกว่า 1,000,000 บาท ไม่ต้องส่งค่าหุ้นต่ออีก

ประกาศเรื่อง สมาชิกที่มีค่าหุ้นสะสมเกินกว่า 1,000,000 บาท ไม่ต้องส่งค่าหุ้นต่ออีก

จากมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้
สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นสะสมเกินกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ไม่ต้องส่งค่าหุ้นต่ออีก แต่ยังคงความเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่

ทั้งนี้ ให้มีผลเริ่มตั้งแบัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม หุ้นสะสมเกินล้าน 61

ประกาศเรื่อง การซื้อหุ้นของสมาชิกเพิ่มเติม

ประกาศเรื่อง การซื้อหุ้นของสมาชิกเพิ่มเติม

โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด สามารถซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับการออมเงินกับสหกรณ์ฯ โดยสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปเงินปันผลจากสหกรณ์ฯ ตามอัตราที่เหมาะสม จากมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

จึงกำหนดให้สมาชิกสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้โดยจำนวนหุ้นใหม่และจำนวนหุ้นเดิมรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1,000 หุ้นต่อเดือน ในราคาหุ้นละ 10 บาท

ทั้งนี้ ให้มีผลเริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม การซื้อหุ้นของสมาชิกเพิ่มเติม

ประกาศเรื่อง การจัดทำสัญญาเช่าห้องพักฉบับใหม่ และการคืนเงินประกัน 1 เดือน

ประกาศเรื่อง การจัดทำสัญญาเช่าห้องพักฉบับใหม่ และการคืนเงินประกัน 1 เดือน
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด มีมติให้สหกรณ์ฯ จัดทำสัญญาเช่าห้องพักฉบับใหม่ทั้งหมดจำนวน 200 ห้อง และให้คืนเงินประกันห้องพักแก่ผู้เช่าเป็นจำนวน 1 เดือน
การทำสัญญาเช่าห้องพักฉบับใหม่
– เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
– ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (แนบท้ายสัญญา)
– กำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี (ทุกห้อง) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จนถึง
วันที่ 30 เมษายน 2562
การคืนเงินประกันห้องพัก
-ให้ผู้เช่าห้องพักติดต่อขอรับเงินประกันคืนจำนวน 1 เดือน ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ในเวลาทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม ทำสัญญาเช่าห้องพักใหม่และคืนเงินประกัน 1 เดือน