ประกาศเรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด

เรื่อง  การรับสมัครเพื่อสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ

———————–

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ข้อ101 พ.ศ. 2561 กำหนดว่าผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แล้วทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ/ที่ประชุมใหญ่

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ ข้อ 101 พ.ศ. 2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครสมาชิกหรืบุคคลภายนอก เพื่อการสรรหาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการ

(2) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นั้น

(3) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น

(4) ไม่เป็นผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น

  1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
  2. ผ่านการอบรม หรือสัมมนาด้านการตรวจสอบกิจการและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เอกสารการรับสมัคร ประกอบด้วย

(1) ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

(2) รูปถ่าย สำเนาวุฒิบัตรผ่านการอบรมเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการและหรือสำเนาหนังสือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(3) หนังสือเสนอบริการตรวจสอบกิจการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้สมัครติดต่อขอทราบรายละเอียด รับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์ 02 564 7300 ต่อ 133-135 หรือที่ คุณชูชาติ บุพจันโท ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล ( HRSS ) งานบุคลากรสัมพันธ์ ( ERS ) ชั้น 3 อาคารสำนักงานกลาง หมายเลขภายใน 71131 

ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.00 น.

ประกาศรายชื่อ

สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด

และเว็บไซต์ https://www.nstda-coop.com

วิธีการเลือกตั้ง

โดยวิธีลงคะแนนลับ

การแจ้งผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์จัดทำหนังสือแจ้งผลผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หนังสือนำส่ง หนังสือเสนอบริการตรวจสอบกิจการ ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

 

ประกาศเรื่อง สมาชิกที่มีค่าหุ้นสะสมเกินกว่า 1,000,000 บาท สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท

โดยที่เป็นการสมควรเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละรายของสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด สามารถซื้อหุ้นของสหกรณ์ฯ เพิ่มเติมได้ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับการออมเงินกับสหกรณ์ฯ โดยสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปเงินปันผลจากสหกรณ์ฯ ตามอัตราที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและสภาพคล่องให้แก่สหกรณ์ฯ ต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 ประกอบกับข้อ 3 และข้อ 4 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 จึงกำหนดให้สมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ ให้สมาชิกสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้โดยจำนวนหุ้นใหม่และจำนวนหุ้นเดิมรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1,000 หุ้นต่อเดือน ในราคาหุ้นละ 10 บาท แต่ถ้ามูลค่าหุ้นที่มีอยู่ครบ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) แล้ว จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท (สองร้อยบาท)

สำหรับสมาชิกที่มีมูลค่าหุ้น เกินกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ก่อนที่ระเบียบของสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 ใช้บังคับ ให้คงหุ้นตามที่มีอยู่ และจะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท (สองร้อยบาท)

 

ทั้งนี้ ให้มีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

หุ้นเกิน 1 ล้าน ซื้อหุ้นเพิ่ม 200 บาท (110362)

ประกาศเรื่อง การถือหุ้นของสมาชิกตามเกณฑ์เงินได้รายเดือนและจำนวนหุ้นรายเดือน ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช.

ประกาศเรื่อง การถือหุ้นของสมาชิกตามเกณฑ์เงินได้รายเดือนและจำนวนหุ้นรายเดือน ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช.

เงินได้รายเดือน จำนวนหุ้นรายเดือน
ไม่เกิน 7,000 ไม่น้อยกว่า 20 หุ้น
เกินกว่า 7,000 บาท ถึง 10,000 บาท ไม่น้อยกว่า 30 หุ้น
เกินกว่า 10,000 บาท ถึง 15,000 บาท ไม่น้อยกว่า 40 หุ้น
เกินกว่า 15,000 บาท ถึง 20,000 บาท ไม่น้อยกว่า 50 หุ้น
เกินกว่า20,000 บาท ถึง 25,000 บาท ไม่น้อยกว่า 60 หุ้น
เกินกว่า 25,000 บาท ถึง 30,000 บาท ไม่น้อยกว่า 70 หุ้น
เกินกว่า 30,000 บาท ถึง 40,000 บาท ไม่น้อยกว่า 80 หุ้น
เกินกว่า 40,000 บาท ถึง 50,000 บาท ไม่น้อยกว่า 90 หุ้น
เกินกว่า 50,000 บาท ไม่น้อยกว่า 100 หุ้น

สำหรับสมาชิกที่มีค่าหุ้น เกินกว่า 1,000,000 บาท ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คงหุ้นตามที่มีอยู่ และจะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท

ระเบียบค่าหุ้น 2562 (110362)

 

ประกาศเรื่อง สมาชิกที่มีค่าหุ้นสะสมเกินกว่า 1,000,000 บาท ไม่ต้องส่งค่าหุ้นต่ออีก

ประกาศเรื่อง สมาชิกที่มีค่าหุ้นสะสมเกินกว่า 1,000,000 บาท ไม่ต้องส่งค่าหุ้นต่ออีก

จากมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้
สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นสะสมเกินกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ไม่ต้องส่งค่าหุ้นต่ออีก แต่ยังคงความเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่

ทั้งนี้ ให้มีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม หุ้นเกิน 1 ล้าน

ประกาศเรื่อง การซื้อหุ้นของสมาชิกเพิ่มเติม

ประกาศเรื่อง การซื้อหุ้นของสมาชิกเพิ่มเติม

โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด สามารถซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับการออมเงินกับสหกรณ์ฯ โดยสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปเงินปันผลจากสหกรณ์ฯ ตามอัตราที่เหมาะสม จากมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

จึงกำหนดให้สมาชิกสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้โดยจำนวนหุ้นใหม่และจำนวนหุ้นเดิมรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1,000 หุ้นต่อเดือน ในราคาหุ้นละ 10 บาท

ทั้งนี้ ให้มีผลเริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม ซื้อหุ้นเพิ่มไม่เกิน 1000 หุ้น

เรื่อง แจ้งปิดทำการสหกรณ์ เพื่อปิดงบประจำปี 2561

เนื่องด้วยสหกรณ์ฯ จะทำการปิดงบประจำปี 2561 จึงของดการให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่สมาชิกฯ

แต่ยังคงเปิดรับเอกสารต่างๆ ตามปกติ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562

โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562    เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

จึงประกาศให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ แจ้งปิดทำการสหกรณ์ 2561

ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ ธ.ค. 61 – เม.ย. 62

ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ ธ.ค. 61 – เม.ย. 62
ด้วยคณะกรรมการเงินกู้สามัญฯ ได้กำหนดวันที่จะประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินสามัญของสมาชิก ดังนี้

วันที่ประชุม ยื่นเอกสารภายในวันที่
อังคารที่ 18 ธ.ค. 61 พฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61
อังคารที่ 8 ม.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 3 ม.ค. 62
อังคารที่ 22 ม.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 17 ม.ค. 62
อังคารที่ 5 ก.พ. 62 พฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62
อังคารที่ 18 ก.พ. 62 พฤหัสบดีที่ 14 ก.พ. 62
อังคารที่ 5 มี.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 62
อังคารที่ 19 มี.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 14 มี.ค. 62
อังคารที่ 2 เม.ย. 62 พฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 62
อังคารที่ 23 เม.ย. 62 พฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 62

 

แจ้งวันที่ประชุมเงินกู้สามัญ

ประกาศเรื่อง การปรับเพิ่มอัตราค่าบริการส่วนกลางฯ ของห้องพัก

ประกาศเรื่อง การปรับเพิ่มอัตราค่าบริการส่วนกลางฯ ของห้องพัก

 

อ้างถึง ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑     ข้อ ๔ (๗) ข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดอัตราค่าบริการกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาเกินกว่าอัตราที่ผู้ให้บริการกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจ นั้น

ตามกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้สหกรณ์ฯ จัดเก็บค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเท่ากับที่สหกรณ์ฯ จ่ายให้กับการไฟฟ้าและการประปา จึงทำให้สหกรณ์ฯ ต้องแบกรับภาระต้นทุนในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของพื้นที่ส่วนกลางเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจากการที่อาคารสหกรณ์ฯ ได้เปิดดำเนินการให้เช่าห้องพักมาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ ๑๐ ปี ทำให้สหกรณ์ฯ มีความจำเป็นต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์/เครื่องปรับอากาศ/เครื่องทำน้ำอุ่น/วัสดุ-อุปกรณ์ และระบบต่างๆ ที่อาจเกิดการชำรุดเสียหาย และ/หรือเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เพื่อให้คงอยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารสหกรณ์ฯ มีเพิ่มมากขึ้น

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแล้วว่า เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนในการบริหารจัดการอาคารสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการฯ จึงมีมติที่ประชุมว่าสหกรณ์ฯ จำเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราค่าบริการส่วนกลาง/ค่าบริการเฟอร์นิเจอร์/อุปกรณ์ห้องพัก/วัสดุห้องพัก จากเดิมห้องละ ๒๐๐ บาท เป็น ๓๐๐ บาท ส่วนอัตราค่าเช่ายังคงอัตราเดิมคือ ห้องละ ๓,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๐๐ บาท สำหรับผู้เช่ารายใหม่ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ส่วนของผู้เช่ารายเก่าให้ใช้อัตราเดิมไปจนถึงสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าที่ได้ทำไว้แล้ว

ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

ปรับขึ้นค่าส่วนกลางของห้องพัก (เริ่ม 1 ม.ค.62) (2)

ประกาศเรื่อง การปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางของพื้นที่พาณิชยกรรม

ประกาศเรื่อง  การปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางของพื้นที่พาณิชยกรรม

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการให้เช่าพื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรมภายในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้กำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่พาณิชยกรรมในอัตราตารางเมตรละ ๒๐๐ บาท และอัตราค่าบริการส่วนกลางพื้นที่พาณิชยกรรมในอัตราตารางเมตรละ ๒๐ บาท และภายหลังคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้มีมติให้ลดค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางของพื้นที่พาณิชยกรรมไปแล้วตั้งแต่งวดเดือนเมษายน ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน โดยให้ปรับลดอัตราค่าเช่าพื้นที่พาณิชยกรรมลงเหลือตารางเมตรละ ๗๕ บาท และลดอัตราค่าบริการส่วนกลางพื้นที่พาณิชยกรรมลงเหลือตารางเมตรละ ๑๐ บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าที่ประสบภาวะขาดทุนอันเนื่องจากปริมาณการซื้อและการใช้บริการของผู้พักอาศัยและผู้ที่อยู่ใน สวทช. ยังมีน้อยมาก

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วสรุปได้ว่า ปริมาณการซื้อและการใช้บริการของผู้พักอาศัยและผู้ที่อยู่ใน สวทช. มีเพิ่มมากขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้พิจารณาถึงแผนธุรกิจในการดำเนินการบริหารจัดการอาคารสหกรณ์ฯ ที่ได้กำหนดไว้ว่าสหกรณ์ฯ ควรทำการปรับเพิ่มค่าเช่าทุกๆ   ๓ ปี และสหกรณ์ฯ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร การจัดการขยะ ความสะอาด การเปลี่ยนแปลงและ/หรือซ่อมแซมระบบต่างๆ ที่อาจเกิดการชำรุดเสียหาย และ/หรือเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เพื่อให้คงอยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารสหกรณ์ฯ มีเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการดำเนินการฯ จึงมีมติที่ประชุมว่าสหกรณ์ฯ จำเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าพื้นที่พาณิชยกรรมจากเดิมตารางเมตรละ ๗๕ บาท เป็นตารางเมตรละ ๑๐๐ บาท และปรับเพิ่มอัตราค่าบริการส่วนกลางพื้นที่พาณิชยกรรมจากเดิมตารางเมตรละ ๑๐ บาท เป็นตารางเมตรละ ๒๐ บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และให้มีผลพร้อมกันทุกราย โดยผู้เช่าไม่จำเป็นต้องทำสัญญาเช่ากันใหม่แต่ประการใด

ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

ปรับขึ้นค่าเช่าและค่าส่วนกลางร้านค้า (เริ่ม 1 ม.ค.62)

ประกาศเรื่อง สิทธิในการกู้เงินของสมาชิกสมทบ (กรณีมีภาระค้ำประกัน)

ประกาศเรื่อง สิทธิในการกู้เงินของสมาชิกสมทบ (กรณีมีภาระค้ำประกัน)

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (1) และข้อ 78 (8) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด พ.ศ. 2556 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 จึงได้กำหนดสิทธิในการกู้เงินของสมาชิกสมทบ (กรณีมีภาระค้ำประกัน) คือ สมาชิกสมทบสามารถกู้ยืมเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญทั่วไปได้ โดยเมื่อรวมกับภาระค้ำประกันแล้วต้องไม่เกินกว่าเงินค่าหุ้นสะสมที่มีอยู่ในสหกรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สิทธิสมาชิกสมทบ กรณีมีภาระค้ำ (1)