ประกาศเรื่อง มาตรการการชำระเงินค่าเช่าหอพัก

ประกาศเรื่อง มาตรการการชำระเงินค่าเช่าห้องพั
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการให้เช่าห้องพักในอัตราค่าเช่าเดือนละ 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) และอัตราค่าบริการส่วนกลาง เดือนละ 300 บาท ค่าสาธารณูปโภคเฉพาะส่วนห้องพัก (ค่าไฟฟ้า และ ค่าน้ำประปา) โดยกำหนดการชำระเป็นงวดรายเดือนต้องชำระภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน

เพื่อให้การบริหารจัดการหอพักสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ จึงประกาศมาตรการการชำระเงินค่าเช่าห้องพักไว้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 72 ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1. หากผู้เช่าผิดนัดชำระเงินงวดรายเดือน สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด จะมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้เช่าชำระเงินที่ค้างอยู่ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระ

2. หากผู้เช่าผิดนัดชำระเงินงวดรายเดือน เมื่อได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้วยังคงเพิกเฉย สหกรณ์
ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด จะมีหนังสือบอกกล่าวครั้งที่ 2 ให้ผู้เช่าชำระเงินที่ค้างอยู่ภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระตามข้อ 1

3. หากผู้เช่าผิดนัดชำระเงินงวดรายเดือน เมื่อได้รับหนังสือบอกกล่าวครั้งที่ 2 แล้วยังเพิกเฉยอีก สหกรณ์
ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด จะถือว่าผู้เช่าเป็นผู้ผิดสัญญาและให้สัญญาเช่าเป็นอันยกเลิกทันที และขอให้ผู้เช่าย้ายออกจากห้องพักทันที ภายในวันถัดจากวันครบกำหนดตามข้อ 2

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่  11  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

(นายธีระวัฒน์  วงษ์ศรีสังข์)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด

หนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

หนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม auditorium สำนักงานกลาง
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 237 คน จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,758 คน

ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ ธ.ค.62 – มี.ค.63

ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ ธ.ค.62 – มี.ค.63
ด้วยคณะกรรมการเงินกู้สามัญฯ ได้กำหนดวันที่จะประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินสามัญของสมาชิก ดังนี้

ยื่นเอกสารภายในวันที่ วันที่ประชุม
พฤหัสบดีที่ 12 ธ.ค. 62 อังคารที่ 17 ธ.ค. 62
พฤหัสบดีที่ 2 ม.ค. 63 อังคารที่ 7 ม.ค. 63
พฤหัสบดีที่ 16 ม.ค. 63 อังคารที่ 21 ม.ค. 63
พฤหัสบดีที่ 30 ม.ค. 63 อังคารที่ 4 ก.พ. 63
พฤหัสบดีที่ 13 ก.พ. 63 อังคารที่ 18 ก.พ. 63
พฤหัสบดีที่ 27 ก.พ. 63 อังคารที่ 3 มี.ค. 63
พฤหัสบดีที่ 12 มี.ค. 63 อังคารที่ 17 มี.ค. 63
พฤหัสบดีที่ 26 มี.ค. 63 อังคารที่ 31 มี.ค. 63

โดยให้ยื่นเอกสารการกู้เงินสามัญที่ ห้องสำนักงานหอพักฯ หรือหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้เงินสามัญ โปรดกรุณาติดต่อที่ 02-564-7300 ต่อ 137 (ทับทิม)

ประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

ประกาศเรื่อง การปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (24 เดือน) และ (30 เดือน)

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ได้มีมติจากที่ประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เห็นชอบให้ปิดรับเงินฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (24 เดือน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (30 เดือน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป สำหรับสมาชิกที่ได้เปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆดังกล่าวข้างต้น ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ยังคงได้รับดอกเบี้ยตามอัตราเดิมจนครบกำหนดระยะเวลา การฝาก

ประกาศ ณ วันที่  6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ มิ.ย. 62 – ธ.ค. 62

ด้วยคณะกรรมการเงินกู้สามัญฯ ได้กำหนดวันที่จะประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินสามัญของสมาชิก  ดังนี้

 

วันที่ประชุม ยื่นเอกสารภายในวันที่
อังคารที่ 25 มิ.ย. 62 พฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 62
อังคารที่ 9 ก.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 4 ก.ค. 62
อังคารที่ 23 ก.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 18 ก.ค. 62
อังคารที่ 6 ส.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 1 ส.ค. 62
อังคารที่ 20 ส.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 62
อังคารที่ 3 ก.ย. 62 พฤหัสบดีที่ 29 ส.ค. 62
อังคารที่ 17 ก.ย. 62 พฤหัสบดีที่ 12 ก.ย. 62
อังคารที่ 8 ต.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 3 ต.ค. 62
อังคารที่ 22 ต.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 62
อังคารที่ 5 พ.ย. 62 พฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62
อังคารที่ 19 พ.ย. 62 พฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62
อังคารที่ 3 ธ.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 62
อังคารที่ 17 ธ.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 12 ธ.ค. 62

โดยให้ยื่นเอกสารการกู้เงินสามัญที่ ห้องสำนักงานหอพักฯ หรือหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้เงินสามัญ โปรดกรุณาติดต่อที่ 02-564-7300 ต่อ 137 (ทับทิม)

แบบรายงานวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 19 โดยการได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

แบบรายงานวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 19

โดยการได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ปี 2562