ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง กำหนดวันที่สำหรับการประชุมเงินกู้สามัญ เดือน พ.ค. – ก.ย. 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง กำหนดวันที่สำหรับการประชุมเงินกู้สามัญ เดือน พ.ค. – ก.ย. 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสหกรณ์ ตำแหน่งช่าง

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสหกรณ์ ตำแหน่งช่าง

สหกรณ์ฯ ขอปรับวิธีการรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน “แบบรับเงินสด” ตั้งแต่วันที่ 11-30 เม.ย. 65

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. ทุกท่าน

ตั้งแต่วันที่ 11-30 เม.ย. 65 เป็นต้นไป สหกรณ์ฯ ขอแจ้งปรับวิธีการรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน “แบบรับเงินสด”  ดังนี้

สมาชิกฯ สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสดล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ โดยให้ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และวันที่ต้องการรับเงิน กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โทร. 0 2564 7300 ต่อ 132-134 และ 137 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการสำรองเงินสดและให้เพียงพอรองรับการจ่ายเงินของวันนั้น ๆ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะทำงานงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง กำหนดวันที่สำหรับการประชุมเงินกู้สามัญ เดือน เม.ย. – พ.ค. 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง กำหนดวันที่สำหรับการประชุมเงินกู้สามัญ เดือน เม.ย. – พ.ค. 2565

Link สำหรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนของสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด (รับเงินสด)

Link: https://forms.gle/AfbWTwHAruZ9YcL66  สำหรับสมาชิกที่ต้องการรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน “แบบรับเงินสด” ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ในวันอังคารที่ 5 เม.ย. 65 เวลา 09.00-14.00 น. (จำกัดจำนวน 200 คน)

ขอแจ้งกำหนดวันและเวลาเปิดระบบให้ลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 65 เวลา 09.00 น. และปิดระบบเวลา 15.00 น. หรือเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวน 200 คน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

“เมื่อสมาชิกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการลงทะเบียนให้กับทุกท่าน หากท่านใดไม่ได้รับอีเมลแสดงว่าท่านกรอกอีเมลไม่ถูกต้อง”

**การลงทะเบียนสำหรับการรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน “แบบรับเงินสด” วันที่ 7 เม.ย. – 29 เม.ย. 65 สหกรณ์ฯ จะแจ้ง Link สำหรับลงทะเบียนรับเงินให้ทราบอีกครั้ง**

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะทำงานงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด

วิธีการรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน

วิธีการรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน

การรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน (เงินสด) ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. – 30 เม.ย. 65 เวลา 09.00-14.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด (เปิดลงทะเบียนวันที่ 24 มี.ค. 65 ตั้งแต่ 09.00-15.00 น. จำกัด 200 คน ต่อ 1 วัน) หมายเหตุ: สหกรณ์ฯ จะแจ้ง Link ลงทะเบียนก่อนวันรับเงิน

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเบี้ยประชุม 250 บาท จำนวน 300 คน

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเบี้ยประชุม 250 บาท จำนวน 300 คน (สหกรณ์ฯ จ่ายพร้อมเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน)

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 11 มี.ค. 2565 เวลา 13.00-17.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meetings

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสหกรณ์ ตำแหน่งช่าง

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสหกรณ์ ตำแหน่งช่าง

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งผู้จัดการ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งผู้จัดการ