ประกาศ เรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป – จตุรพลัส

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป – จตุรพลัส

รายละเอียดดังนี้

  • สำหรับสมาชิกที่ปลอดหนี้เงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ์ และมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • อัตราดอกเบี้ย 5.90%
  • กู้ได้ไม่เกิน 4 เท่าของทุนเรือนหุ้นสะสม และสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท
  • ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 ราย
  • ระยะเวลารับเอกสาร 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ เงินกู้สามัญทั่วไป-จตุรพลัส

ประกาศสหกรณ์ฯเรื่องปรับเพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉินเป็น 1 แสนบาท

ประกาศสหกรณ์ออมทรัยพ์ สวทช. จำกัด

เรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป

โดยเพิ่มจากอัตราเดิมที่ 3 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 60,000 บาท เป็น 3 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 100,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ ปรับเพิ่มเงินกู้ฉุกเฉินเป็น 1 แสน

 

ประกาศเรื่อง ปรับแนวทางการให้บริการเงินกู้สามัญเพื่อการซื้อรถยนต์

ประกาศเรื่อง ปรับแนวทางการให้บริการเงินกู้สามัญเพื่อการซื้อรถยนต์แก่สมาชิก

กู้ซื้อรถยนต์

ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับฝากเงิน

ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับฝากเงินโดย เพิ่มวงเงินรับฝากสำหรับการฝากเงินแบบออมทรัพย์พิเศษ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน

เปลี่ยนเงื่อนไขการฝาก11

กำหนดวันประชุมเงินกู้สามัญประจำเดือน ส.ค. ก.ย.

1. วันอังคารที่ 2 ก.ย.57 ส่งเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ส.ค.57
2. วันอังคารที่ 16 ก.ย.57 ส่งเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 ก.ย.57
3. วันอังคารที่ 7 ต.ค.57 ส่งเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 ต.ค.57
4. วันอังคารที่ 21 ต.ค.57 ส่งเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 ต.ค.57