ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ ส.ค.61 – ธ.ค.61

ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ ส.ค.61 – ธ.ค.61
ด้วยคณะกรรมการเงินกู้สามัญฯ ได้กำหนดวันที่จะประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินสามัญของสมาชิก ดังนี้

วันที่ประชุม ยื่นเอกสารภายในวันที่
อังคารที่ 21 ส.ค.61 พฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.61
อังคารที่ 4 ก.ย.61 พฤหัสบดีที่ 30 ส.ค.61
อังคารที่ 18 ก.ย.61 พฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61
อังคารที่ 2 ต.ค.61 พฤหัสบดีที่ 27 ก.ย.61
พฤหัสบดีที่ 18 ต.ค.61 ศุกร์ที่ 12 ต.ค.61
อังคารที่ 6 พ.ย.61 พฤหัสบดีที่ 1 พ.ย.61
อังคารที่ 20 พ.ย.61 พฤหัสบดีที่ 15 พ.ย.61
อังคารที่ 4 ธ.ค.61 พฤหัสบดีที่ 29 พ.ย.61
อังคารที่ 18 ธ.ค.61 พฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค.61

แจ้งวันที่ประชุมเงินกู้สามัญ (1)

เชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 16.ooน.

ณ ห้อง Auditorium (113) อาคารสำนักงานกลาง

พิเศษ

สมาชิกที่ลงทะเบียนภายในเวลา 13.30 น.จำนวน 300 คนแรกและอยู่ร่วมประชุมจนเลิก จะได้รับค่าหุ้นมูลค่า 100 บาท และมีสิทธิ์ร่วมจับฉลากของรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท

ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีนาคม 2561

1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากร้อยละ 1.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 0.75 ต่อปี

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพบ์พิเศษ

2. ปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 6 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี และ 12 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี

ปิดรับเงินฝาก 6 เดือนและ 12 เดือน

3. เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากฯ 12 เดือน

 

มีผลตั้งแต่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศเรื่อง หุ้นไม่เกิน 1 หมื่นบาทต่อเดือน และ หุ้นสะสมไม่เกิน 1 ล้านบาท

ประกาศเรื่อง หุ้นไม่เกิน 1 หมื่นบาทต่อเดือน และ หุ้นสะสมไม่เกิน 1 ล้านบาท

กำหนดให้สมาชิกสามารถซื้อหุ้นต่อเดือนได้ไม่เกิน 1 หมื่นบาท

และ กำหนดให้สมาชิกที่มีจำนวนหุ้นสะสมเกินกว่า 1 ล้านบาทไม่ต้องส่งค่าหุ้นต่ออีก

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

หุ้นไม่เกิน 1 หมื่นบาทต่อเดือน

หุ้นสะสมเกิน 1 ล้าน

ประกาศเรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป – จตุรพลัส

ประกาศเรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป – จตุรพลัส

เนื่องจากมีสมาชิกสอบถามมาเป็นจำนวนมาก

สหกรณ์จึงขยายระยะเวลาเงินกู้สามัญทั่วไป จตุรพลัสอีก 6 เดือน

สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ จตุรพลัส 2

เรื่อง แจ้งปิดทำการสหกรณ์ เพื่อปิดงบประจำปี 2560

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แจ้งปิดทำการสหกรณ์ เพื่อปิดงบประจำปี 2560

สหกรณ์จะงดบริการทางการเงินแก้สมาชิกฯ เพื่อปิดงบประจำปี 2560 ตั้งแต่

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึงวันพุธที่ 3 มกราคม 2561

แต่ยังคงเปิดรับเอกสารต่างๆตามปกติ

โดยจะเปิดให้บริการตามปกติวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ แจ้งปิดทำการสหกรณ์ 2560

ประกาศเรื่อง การปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าหอพัก 1 ก.พ. 61

ประกาศเรื่อง การปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าหอพัก

 

หอพักสหกรณ์จะเพิ่มค่าเช่าห้องพักจากเดิม 3,300 บาท เป็น 3,600 บาทต่อเดือน

ส่วนอัตราค่าบริการส่วนกลางยังคงเดิมคือห้องละ 200 บาทต่อเดือน

โดยมีผลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ ปรับขึ้นราคาค่าเช่าห้องพัก _เริ่ม 1 ก.พ.61.pdf

ประกาศเรื่อง สิทธิของสมาชิกสมทบ (กรณีมีหนี้)

ประกาศเรื่อง สิทธิของสมาชิกสมทบ (กรณีมีหนี้)

 1. มีสิทธิเปลี่ยนผู้ค้ำประกันได้ โดยผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ เท่านั้น
 2. มัสิทธิปรับลดค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยเพดานขั้นต่ำคิดตามฐานเงินเดือนสุดท้ายก่อนที่จะออกจากหน่วยงานต้นสังกัด
 3. ไม่มีสิทธิปรับเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน
 4. สิทธิอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ สิทธิของสมาชิกสมทบ (กรณีมีหนี้)

 

การชำระเงินค่าเช่าห้องพัก (หอพัก สอ.สวทช.)

ประกาศ เรื่อง การชำระเงินค่าเช่าห้องพัก (หอพัก สอ.สวทช.)

 • การชำระเงินค่าเช่าให้ชำระภายในวันที่ 1-7 ของทุกเดือน
 • ช่องทางชำระเงินมี 2 ช่องทางคือ
  1. ชำระเป็นเงินสดระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ของทุกวันทำการ
  2. โอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์ แล้วแจ้งการชำระเงินให้กับสหกรณ์ฯโดยส่งสำเนาการฝาก/โอนเงิน ที่สำนักงานฯ หรือ โทรสาร 02-564-7367 โดยต้องระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขห้องพักให้ชัดเจน
 • ผู้เช่าที่จ่ายเงินล่าช้าจะเสียค่าปรับร้อยละ 15% ต่อปี โดยชำระเป็นเงินสด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ หากประสงค์จะชำระด้วยวิธีการโอนเงินต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ เรื่องจำนวนเงินค่าปรับ ก่อนที่จะทำการโอนเงิน

เลขบัญชีของสหกรณ์ฯ

ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด”

ธนาคารกรุงเทพ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์

เลขที่บัญชี “080-000-9151”

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์แนบ ช่องทางการชำระค่าเช่าหอพัก