ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ ก.ย. 64 – ธ.ค. 64

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ ก.ย. 64 – ธ.ค. 64

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง หยุดรับฝากเงินจากสมาชิกประเภทออมทรัพย์พิเศษ 1

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง หยุดรับฝากเงินจากสมาชิกประเภทออมทรัพย์พิเศษ 1

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ มิ.ย.64 – ก.ย. 64

ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ มิ.ย. 64 – ก.ย. 64
ด้วยคณะกรรมการเงินกู้สามัญฯ ได้กำหนดวันที่จะประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินสามัญของสมาชิก ดังนี้

ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ ส.ค.61 – ธ.ค.61

ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ ส.ค.61 – ธ.ค.61
ด้วยคณะกรรมการเงินกู้สามัญฯ ได้กำหนดวันที่จะประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินสามัญของสมาชิก ดังนี้

วันที่ประชุม ยื่นเอกสารภายในวันที่
อังคารที่ 21 ส.ค.61 พฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.61
อังคารที่ 4 ก.ย.61 พฤหัสบดีที่ 30 ส.ค.61
อังคารที่ 18 ก.ย.61 พฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61
อังคารที่ 2 ต.ค.61 พฤหัสบดีที่ 27 ก.ย.61
พฤหัสบดีที่ 18 ต.ค.61 ศุกร์ที่ 12 ต.ค.61
อังคารที่ 6 พ.ย.61 พฤหัสบดีที่ 1 พ.ย.61
อังคารที่ 20 พ.ย.61 พฤหัสบดีที่ 15 พ.ย.61
อังคารที่ 4 ธ.ค.61 พฤหัสบดีที่ 29 พ.ย.61
อังคารที่ 18 ธ.ค.61 พฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค.61

แจ้งวันที่ประชุมเงินกู้สามัญ (1)

เชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 16.ooน.

ณ ห้อง Auditorium (113) อาคารสำนักงานกลาง

พิเศษ

สมาชิกที่ลงทะเบียนภายในเวลา 13.30 น.จำนวน 300 คนแรกและอยู่ร่วมประชุมจนเลิก จะได้รับค่าหุ้นมูลค่า 100 บาท และมีสิทธิ์ร่วมจับฉลากของรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท

ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีนาคม 2561

1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากร้อยละ 1.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 0.75 ต่อปี

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพบ์พิเศษ

2. ปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 6 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี และ 12 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี

ปิดรับเงินฝาก 6 เดือนและ 12 เดือน

3. เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากฯ 12 เดือน

 

มีผลตั้งแต่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศเรื่อง หุ้นไม่เกิน 1 หมื่นบาทต่อเดือน และ หุ้นสะสมไม่เกิน 1 ล้านบาท

ประกาศเรื่อง หุ้นไม่เกิน 1 หมื่นบาทต่อเดือน และ หุ้นสะสมไม่เกิน 1 ล้านบาท

กำหนดให้สมาชิกสามารถซื้อหุ้นต่อเดือนได้ไม่เกิน 1 หมื่นบาท

และ กำหนดให้สมาชิกที่มีจำนวนหุ้นสะสมเกินกว่า 1 ล้านบาทไม่ต้องส่งค่าหุ้นต่ออีก

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

หุ้นไม่เกิน 1 หมื่นบาทต่อเดือน

หุ้นสะสมเกิน 1 ล้าน

ประกาศเรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป – จตุรพลัส

ประกาศเรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป – จตุรพลัส

เนื่องจากมีสมาชิกสอบถามมาเป็นจำนวนมาก

สหกรณ์จึงขยายระยะเวลาเงินกู้สามัญทั่วไป จตุรพลัสอีก 6 เดือน

สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ จตุรพลัส 2