ประกาศเรื่อง สิทธิของสมาชิกสมทบ (กรณีมีหนี้)

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง สิทธิของสมาชิกสมทบ (กรณีมีหนี้)

ประกาศเรื่อง สิทธิของสมาชิกสมทบ (กรณีมีหนี้)

  1. มีสิทธิเปลี่ยนผู้ค้ำประกันได้ โดยผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ เท่านั้น
  2. มัสิทธิปรับลดค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยเพดานขั้นต่ำคิดตามฐานเงินเดือนสุดท้ายก่อนที่จะออกจากหน่วยงานต้นสังกัด
  3. ไม่มีสิทธิปรับเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน
  4. สิทธิอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ สิทธิของสมาชิกสมทบ (กรณีมีหนี้)

 

Share :

Email
Facebook