เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

วงเงินกู้:

  •  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาทเมื่อรวมกับวงเงินกู้ฉุกเฉินทุกประเภทแล้ว

อัตราดอกเบี้ย:

  • 5% ต่อปี

ระยะเวลาผ่อนชำระ:

  • ไม่เกิน 12 งวด

ผู้กู้:

  • ต้องส่งค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า 6 สัปดาห์

เอกสารประกอบการกู้:

  • แบบฟอร์มเอกสารขอกู้เงินฉุกเฉิน
  • สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุดของผู้กู้ 1 ชุด
  • ข้าราชการพลเรือนของผู้กู้ 1 ชุดพร้อมเซ็นต์รับรองข้าราชการ
  • เอกสารค่าใช้จ่ายเช่นใบแจ้งหนี้ของโรงพยาบาลสำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในร้าน