เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร

วงเงินกู้:

  • ไม่เกิน 3 เท่าของ บริษัท หรือไม่เกิน 80,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย:

  • 5% ต่อปี

ระยะเวลาผ่อนชำระ:

  • ไม่เกิน 12 งวด

ผู้กู้:

  • ต้องส่งค่าเทรดไม่ต่ำกว่า 6 สัปดาห์

เอกสารประกอบการกู้:

  • แบบฟอร์มเอกสารขอกู้เงินฉุกเฉิน
  • สูจิบัตรหรือใบรับรองบุตรโดยชอบตามกฎหมาย
  • ใบเสร็จรับเงินหรือแจ้งยอดค่าเล่าเรียนบุตร
  • สลิ่มบัญชีใหม่ ๆ ของผู้กู้ 1 ชุด
  • ข้าราชการทหารของผู้กู้ 1 ชุดพร้อมเซ็นรับรองข้าราชการ