เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการคลอดบุตร

วงเงินกู้:

  • ไม่เกิน 3 เท่าของ บริษัท หรือไม่เกิน 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย:

  • 5% ต่อปี

ระยะเวลาผ่อนชำระ:

  • ไม่เกิน 12 งวด

ผู้กู้:

  • ต้องส่งค่าเทรดไม่ต่ำกว่า 6 สัปดาห์

เอกสารประกอบการกู้:

  • แบบฟอร์มเอกสารขอกู้เงินฉุกเฉิน
  • สลิ่มบัญชีใหม่ ๆ ของผู้กู้ 1 ชุด
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ 1 ชุดและคู่สมรส 1 ชุดพร้อมเซ็นรับรองมาตรฐาน
  • บัญชีภาษีของผู้กู้ 1 ชุดและคู่สมรส 1 ชุดพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
  • การฝากครรภ์ (การฝากครรภ์ให้มาเพียงใบเดียว แต่ต้องเซ็นรับรองร่วมกันทั้งสองคน)
  • ใบฝากญาติก่อนวันครบกำหนดคลอด 1 เดือน