เงินกู้ฉุกเฉิน

 ขณะนี้สอ. สวทช. มีบริการก่อเหตุ 3 ประเภท ได้แก่
[หน้าเด็ก]

เพื่อตอบสนองความต้องการใช้หลักการอย่างเร่งด่วนและความหลากหลายของสมาชิกโดยมี

  • อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าบัตรเงินสดและบัตรเครดิต
  • ไม่ต้องหาคู่ค้ำ
  • จำนวนเงินที่ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท (อ่านประเภทของเงินกู้)
  • ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 6 ใช้ (6 เดือน)
  • สินเชื่อเงินกู้ 1-2 วันยื่นเอกสารประกอบการกู้ยืมและผ่านการพิจารณาจากสอ. สวทช.
  • สามารถชำระเงินกู้ได้ 2 วิธีคือชำระคืนเงินกู้เป็นรายได้เท่า ๆ กันพร้อมดอกเบี้ยหรือจะจ่ายคืนเงินกู้พร้อมเงินยืมเป็นเงินรายเดือน