เงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกัน

วงเงิน:

  • ไม่เกินค่าหุ้นที่มี

ผู้กู้:

  • ต้องส่งเงินค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า 6 งวด

อัตราดอกเบี้ย:

  • 4.50% ต่อปี

หลักประกันเงินกู้:

  • มูลค่าหุ้นของสมาชิก

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด:

  • พนักงานและพนักงานโครงการที่มีอายุงาน 3 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 120 งวด (10 ปี)
  • พนักงานและพนักงานโครงการที่มีอายุงานน้อยกว่า 3 ปี ไม่เกิน 60 งวด (5 ปี)

เอกสารประกอบการกู้:

  • แบบฟอร์มเอกสารขอกู้เงินสามัญ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด ของผู้กู้ 1 ชุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา