บริการรับเงินฝาก

บริการรับเงินฝาก – สอ.สวทช. เปิดบริการรับฝากเงินฝากออมทรัพย์ 3 ประเภท ได้แก่
 1. เงินฝากออมทรัพย์
  o เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี
  o อัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
  o เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท ไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุด
  o ฝากถอนได้ทุกวัน โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน
  o หากต้องการถอนจำนวนเงินเกินกว่า 30,000 บาท จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน
  o คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ ทบดอกเบี้ยเป็นต้นเงินปีละ 2 ครั้ง คือทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค
  o ยอดคงเหลือต่ำกว่า 100 บาท ไม่คิดดอกเบี้ย และหากขาดการติดต่อเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ติดต่อครั้งสุดท้าย คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเดือนละ 10 บาท จนกว่าจะไม่มีเงินคงเหลือให้หักอีกต่อไป
 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  o เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี
  o อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
  o เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  o ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง ถอนครั้งที่ 2 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.50 ของจำนวนเงินที่ถอน
  o หากต้องการถอนจำนวนเงินเกินกว่า 30,000 บาท จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน
  o คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ ทบดอกเบี้ยเป็นต้นเงินปีละ 2 ครั้ง คือทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค
  o ยอดคงเหลือต่ำกว่า 100 บาท ไม่คิดดอกเบี้ย
 3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (1)
  o เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี
  o อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
  o เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุด
  o ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  o ถอนได้ปีละ 1 ครั้ง (ปีบัญชีสหกรณ์ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.) ถอนครั้งที่ 2 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 3 ของจำนวนเงินที่ถอน
  o หากต้องการถอนจำนวนเงินเกินกว่า 30,000 บาท จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน
  o คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ ทบดอกเบี้ยเป็นต้นเงินปีละ 1 ครั้ง คือทุกวันที่ 31 ธ.ค
  o ยอดคงเหลือต่ำกว่า 10,00 บาท ไม่คิดดอกเบี้ย หากยอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท และหากขาดการติดต่อเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ติดต่อครั้งสุดท้าย คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเดือนละ 100 บาท จนกว่าจะไม่มีเงินคงเหลือให้หักอีกต่อไป