เงินกู้สามัญเพื่อการทั่วไป

Home > บริการสมาชิก > บริการเงินให้กู้ > เงินกู้สามัญเพื่อการทั่วไป

วงเงิน:

  • พนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

  • พนักงานโครงการที่มีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

  • พนักงานที่มีอายุงานต่ำกว่า 3 ปี วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

  • พนักงานโครงการที่มีอายุงานต่ำกว่า 3 ปี วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 15 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

ผู้กู้:

  • ต้องส่งเงินค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า 6 งวด

อัตราดอกเบี้ย:

  • 6.50% ต่อปี

หลักประกันเงินกู้:

  • ต้องมีสมาชิกเป็นคู่ค้ำประกัน 2 คน

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด:

  • พนักงานและพนักงานโครงการที่มีอายุงาน 3 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 120 งวด (10 ปี) และต้องไม่เกินอายุเกษียณ (อายุ 60 ปี) ของทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

  • พนักงานและพนักงานโครงการที่มีอายุงานน้อยกว่า 3 ปี ไม่เกิน 60 งวด (5 ปี) และต้องไม่เกินอายุเกษียณ (อายุ 60 ปี) ของทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

เอกสารประกอบการกู้:

  • แบบฟอร์มเอกสารขอกู้เงินสามัญ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสลิปเงินเดือนๆล่าสุด ของกู้และผู้ค้ำประกัน คนละ 1 ชุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา

  • ใน กรณีที่ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันสมรสแล้ว ให้แนบหลักฐานของคู่สมรสมาด้วย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส (สำเนาทะเบียนสมรสให้ถ่ายมาเพียงใบเดียว แต่ต้องเซ็นต์รับรองร่วมกันทั้งสองคน)

เอกสาร Download

Share :

Email
Facebook