เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

Home > บริการสมาชิก > บริการเงินให้กู้ > เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

วงเงินกู้:

  •  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาทเมื่อรวมกับวงเงินกู้ฉุกเฉินทุกประเภทแล้ว

อัตราดอกเบี้ย:

  • 5% ต่อปี

ระยะเวลาผ่อนชำระ:

  • ไม่เกิน 12 งวด

ผู้กู้:

  • ต้องชำระค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า 6 งวด

เอกสารประกอบการกู้:

  • แบบฟอร์มเอกสารขอกู้เงินฉุกเฉิน
  • สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุดของผู้กู้ 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ 1 ชุดพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลสำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน

เอกสาร Download

Share :

Email
Facebook