เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของสมาชิก

Home > บริการสมาชิก > บริการเงินให้กู้ > เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของสมาชิก

วงเงินกู้:

  • ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน หรือไม่เกิน 80,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย:

  • 5% ต่อปี

ระยะเวลาผ่อนชำระ:

  • ไม่เกิน 12 งวด

ผู้กู้:

  • ต้องชำระค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า 6 งวด

เอกสารประกอบการกู้:

  • แบบฟอร์มเอกสารขอกู้เงินฉุกเฉิน
  • เอกสารแสดงหลักสูตรและสถานที่ตั้งของสถาบันที่ชัดเจน
  • ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน
  • สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุดของผู้กู้ 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ 1 ชุดพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสาร Download

         ***ใบยินยอมให้สำนักงานหักเงินเดือน-สำหรับผู้กู้ ใช้แนบคำขอกู้ฉุกเฉิน เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

คำเตือน : ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความในแบบฟอร์มคำขอกู้นี้ ด้วยลายมือของตนเองและเขียนด้วยหมึกสีน้ำเงินเท่านั้น

Share :

Email
Facebook