เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป

Home > บริการสมาชิก > บริการเงินให้กู้ > เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป

วงเงินกู้:

  • ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน หรือไม่เกิน 150,000 บาท เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทให้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย:

  • 7.25% ต่อปี

ระยะผ่อนชำระ:

  • ไม่เกิน 12 งวด

ผู้กู้:

  • ต้องชำระค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า 6 งวด

เอกสารประกอบการกู้:

  • แบบฟอร์มเอกสารขอกู้เงินฉุกเฉิน
  • สลิปเงินเดือนๆ ล่าสุดของผู้กู้ 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ 1 ชุดพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสาร Download

Share :

Email
Facebook