เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป

Home > บริการสมาชิก > บริการเงินให้กู้ > เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป

วงเงินกู้:

 • ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน หรือไม่เกิน 150,000 บาท เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทให้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย:

  • 7.25% ต่อปี

   ระยะผ่อนชำระ:

   • ไม่เกิน 12 งวด

    ผู้กู้:

    • ต้องชำระค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า 6 งวด

     เอกสารประกอบการกู้:

     • แบบฟอร์มเอกสารขอกู้เงินฉุกเฉิน
     • สลิปเงินเดือนๆ ล่าสุดของผู้กู้ 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
     • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ 1 ชุดพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

     เอกสาร Download

               ***ใบยินยอมให้สำนักงานหักเงินเดือน-สำหรับผู้กู้ ใช้แนบคำขอกู้ฉุกเฉิน เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

     คำเตือน : 1.ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความในแบบฟอร์มคำขอกู้นี้ ด้วยลายมือของตนเองและเขียนด้วยหมึกสีน้ำเงินเท่านั้น

                       

      Share :

      Email
      Facebook