เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร

Home > เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร

วงเงินกู้:

  • ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน หรือไม่เกิน 80,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย:

  • 5% ต่อปี

ระยะเวลาผ่อนชำระ:

  • ไม่เกิน 12 งวด

ผู้กู้:

  • ต้องชำระค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า 6 งวด

เอกสารประกอบการกู้:

  • แบบฟอร์มเอกสารขอกู้เงินฉุกเฉิน
  • สูจิบัตรหรือใบรับรองบุตรโดยชอบตามกฎหมาย
  • ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนบุตร
  • สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุดของผู้กู้ 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ 1 ชุดพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง