เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร

Home > บริการสมาชิก > บริการเงินให้กู้ > เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร

วงเงินกู้:

 •  ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน หรือไม่เกิน 100,000 บาท สุดแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า
 • วงเงินกู้ จะต้องใกล้เคียงกับจำนวนใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ ที่นำมายื่นเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา
 • ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ โดยมีอายุไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ถึงวันที่ยื่นคำขอกู้

อัตราดอกเบี้ย:

 • 5% ต่อปี

ระยะเวลาผ่อนชำระ:

 • ไม่เกิน 12 งวด

ผู้กู้:

 • ต้องชำระค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า 6 งวด

เอกสารประกอบการกู้:

 • แบบฟอร์มเอกสารขอกู้เงินฉุกเฉิน
 • สูติบัตรหรือใบรับรองบุตรโดยชอบตามกฎหมาย
 • ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนบุตร
 • สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุดของผู้กู้ 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ 1 ชุดพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสาร Download

***ใบยินยอมให้สำนักงานหักเงินเดือน-สำหรับผู้กู้ ใช้แนบคำขอกู้ฉุกเฉิน เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

คำเตือน : ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความในแบบฟอร์มคำขอกู้นี้ ด้วยลายมือของตนเองและเขียนด้วยหมึกสีน้ำเงินเท่านั้น

Share :

Email
Facebook